Make your own free website on Tripod.com

Enformasyon.... kiss miiiii, kiss yuuu...


Ben kimim? Bu soruyu cevaplarken Can'yn web sayfasyny örnek alyyym dedim ancak o da ayry, kendince bir gevezelikte bulunmu?. Neyse, dü?ük cümleleri byrakyp devam edelim. Öncelikle bu web sayfasyny neden yaptym? Söyleyeyim canym karde?lerim. Ama bunun için öncelikle biraz kendimden bahsetmem gerekiyor sanyrsam. Ba?layalym...

8.8.1981 tarihinde cehennem syca?y gibi bir günde Ankara'da, tahminimce o sycak ve bunaltycy a?ustos ayynda biricik anneme çok acylar çektirerek dünyaya geldim ve o günden beri de sanyrsam acy çektirmeye farkly klasmanlarda devam ettim. Liseyi Ankara'nyn TED'den sonraki en prestijli (?) okulu olan Tevfik Fikret'te okudum. Tevfik Fikret için kysaca cebinizdeki paranyn hepsini alyp çocu?unuz beynini yykamaya çaly?an dangalak, minyon bir fransyz sömürgesi olarak tanymlayabilirim. Fransyzcan da vardyr o zaman senin derseniz, 7 senenin sonunda sadece "je m'appelle bülent" diyebilmem benim su katylmamy? bir e?ek oldu?umun göstergesidir. Kysacasy pek mutlu bir lise dönemi geçirdi?imi söyleyemeyece?im sayyn ziyaretçiler.

Lise bittikten sonra malum üniversite synavy sonucu kendimi beyinsiz ve ?uursuzca Ankara Üniversitesi DYl ve Tarih Co?rafya Fakültesi Klasik Arkeoloji bölümünde buldum. "Oh ne güzel üniversite ders bile yapylmyyor hadi parka gidip kafayy çekelim" derken bir baktym 6 sene geçirmi?im DTCF denilen akademik vietnamda. Peki hiç mi bir?ey yapmadym bu süre içerinde: Yok canym o kadar da e?ek de?ilim. Her ne kadar o park senin bu park benim dola?sam da 4 sene boyunca sayyn hocam Prof. Dr. Co?kun Özgünel'in ba?kanly?yny yapty?y kazylarda bulundum. Yyi bir arekolog olmak için elimden geleni yapty?ymy pek söyleyemesem bile, yine de denedim sayylyr. Sanyrym benim sorunum tarihi sevmemem. Bu yüzden mezun olup arkeolog ünvanyma kavu?mu? olsam bile arkeoloji yapmayca?ym ortada.

Neden Allahım Neden?...


Şimdi gelelim Bülent efendi neden böyle bir web sayfasy yapma gere?i duydu. Öncelikle bu benim ilk web sayfam de?il. Daha önce (yakla?yk üni 1. synyftayken) bir web sayfasy daha yapmy?tym. Konsept olarak buna benzese bile o daha çok review a?yrlykly bir sayfaydy. Kendine has, ki?isel olarak ho? buldu?um bir web sayfasyydy. O günlerde yutarcasyna kitap okuyor ve deli gibi müzik dinliyordum. Sonuçta, bu dinlediklerimi ve okuduklarymy hatta izlediklerim hakkyndaki görü?lerimi bu web sayfasynda yayymlamaya ba?lamy?tym. Pek fazla ziyaretçisi yoktu ama iyiydi yani. Ben memnundum sonuçta. Internet ortamlaryndan ilk edindi?im arkada?ym olan Fulya'nyn da birkaç review ile katkysy olmu?tu. Hatta hatyrlyorum da sayfa o zamanlaryn en iyi oyun dergisi olan Gameshow'da bile kysa bir tanytym yazysyyla yer almy?ty. Ke?ke byrakmasaydym bu web i?lerini, ?imdi kimse elime su dökemezdi. Bir de ?imdiki halime bak, ba?tan ba?ladyk.

Neyse efendim, tarih oldu 2005 ben mezun oldum ve kelimenin tam anlamyyla damdazlak ortada kaldym. Baktym bir neler yapabilirim diye. Gördüm ki bu donanymla kimse bana metelik vermez. Ben de yeni yetenekler ediniyim dedim ve eski aly?kanlyklara geri döndüm. Ba?larda hay dönmez olaydym da dedim hani. Çünkü ben üni 1deyken yapty?ym web sayfasy bence o zamanlar için ne kadar güzel gözüküyorsa da html ile yapabileceklerimin ?u an için oldukça geride kalmy? oldu?unu gördüm. Ben de oturdum dreamweaver ve di?er macromedia programlaryny ö?renmeye karar verdim. Dolayysyyla bu web sayfasyny da bu programlar içerisinde ö?rendiklerimi uygulamak için bir deneme tahtasy olarak yapmaya, bir yandan da aklyma gelen onca dü?ünceyi ü?enmessem payla?mak için bir platform olarak kullanmaya karar verdim.

Bu web sayfasynda neler bulacaksynyz: Tam ?u an sadece bu yazy var, bunu da i? olsun diye yazdym açykcasy. Fakat planladyklarym arasynda ?unlar var: Yazmy? oldu?um ve daha önce birkaç webzine'da yayynlanmy? öyküler. Daha önce haliyle hiçbir yerde yayynlanmamy? FL Studio adly mucizevi program ile yapty?ym ço?unlu?u Drum n' Bass tarzyndaki ?arkylar, daha çok uzun yollar ve toplu ta?yma araçlarynda dinledi?im müzikler, bir blogger (e?er ü?enmessem) ve ameliyat masasy adyny verdi?im kö?ede de dü?manca dü?üncelerimi bulabilirsiniz. Ya da bakalym bulabilecek misiniz?

Neyse efendim hepinize iyi e?lenceler, iyi surfler.